ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาด pm 2.5 และไฟป่าหมอกควัน
  รายละเอียด :

 ตามที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาด pm 2.5 และไฟป่าหมอกควัน ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2563 นั้น

 

                   ในการนี้ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา จึงขอรายงานผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาด pm 2.5 และไฟป่าหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี้

                   1. กิจกรรมปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อเพิ่มพื้นทีสีเขียว เพิ่มโอโซนให้อากาศเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ภายใต้โครงการ Big Cleaning Day

                   2. กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดมลพิษทางอากาศ โครงการเฉลิมพระเกียรติ

                    3. กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับภูมิทัศน์พรุวังพญา โครงการวังพญาโมเดล 

                   4. ปลูกไม้ดอกไม้ประดับรอบบริเวณ “ที่นี่วังพญา” โครงการถนนสะอาด

5. กิจกรรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ สารกำจัดศัตรูพืชจากขยะเปียก เศษพืชผักในครัวเรือน แกลบข้าวเปลือก เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมี โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและความมั่นคงของชุมชน 

6. กิจกรรมรณรงค์งดการเผาในที่โล่ง ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา

7. กิจกรรมรณรงค์การใช้จักรยานเพื่อลดการใช้รถยนต์ ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา

8. กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักด้านฝุ่นละอองในบรรยากาศ ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา

 

*รายละเอียดปรากฏตามภาพกิจกรรม*

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 246 คน